XXXIII OSK Papierników Słupia 2019

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Programem i Regulaminem XXXIII edycji Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego Papierników, który w tym roku podążać będzie malowniczym szklakiem rzeki Słupi. Startujemy 5 lipca w Sulęczynie a kończymy 14 lipca w Ustce.

 

Impreza współfinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

WYCIĄG Z REGULAMINU SPŁYWU

Termin: 05.07.2019 – 14.07.2019.
Trasa: Spływ odbędzie się na rzece Słupi, na odcinku: Gowidlino – Ustka 125km.
Organizator: Klub Turystów Wodnych „Celuloza” Świecie, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa.
Partnerzy: Polski Związek Kajakowy – Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich. Urząd Miasta i Gminy w Świeciu. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu. Kajaki Słupia.

Charakter spływu: Spływ jest imprezą turystyki kwalifikowanej.

Komandor Spływu: Marcin Michta (tel. 695412982).
Wice komandor Spływu: Leszek Miesała (tel. 603255530).

Warunki uczestnictwa:
Posiadanie umiejętności pływania (osoby płynące kajakami).
Ukończone 15 lat (niepełnoletni wyłącznie pod opieką osoby dorosłej).
 Wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa
Dokonanie opłaty wpisowego.
 Potwierdzeniem przyjęcia na spływ jest mail z informacją zwrotną z formularza zgłoszenia. UWAGA: jedno zgłoszenie = jedna osoba (również dzieci – oddzielne zgłoszenia).
W imprezie mogą uczestniczyć również osoby niepłynące, które dokonają pełnej opłaty wpisowego (w zgłoszeniu należy zaznaczyć, które osoby nie będą pływały kajakami).

Sprzęt:
Organizatorzy zapewniają kajaki dwuosobowe oraz kamizelki asekuracyjne (opłata 100 zł za miejsce w kajaku – ilość kajaków ograniczona). Pozostali uczestnicy są zobowiązani posiadać własny sprzęt pływający i asekuracyjny spełniający wymogi bezpieczeństwa, w ilości odpowiadającej liczbie członków załogi.

Weryfikacja:
Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą dokonania weryfikacji w sekretariacie spływu. Do weryfikacji niezbędne są:
Dokument tożsamości ze zdjęciem.
Potwierdzenie wpłaty wpisowego.
Pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział w spływie osoby niepełnoletniej, w przypadku objęcia opieki przez osobę trzecią (kierownika ekipy).

Przyjmowanie uczestników:
Uczestnicy mogą zgłaszać się na spływ dniu 5.07.2019 od godziny 15:00 w Przystani kajakowej Kajlandia, 83-320 Sulęczyno, ul. Brzozowa.
Współrzędne geograficzne: N 54.232348 E 17.751737

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom:
Przewóz uczestników między etapami spływu.
Obiady jednodaniowe w dniach: 6-13.07.2019 r.
Ubezpieczenie NW na czas trwania spływu.
Opiekę przedmedyczną, ratowników WOPR, instruktorów PZKaj w czasie trwania spływu.
Sprzęt pływający i asekuracyjny (kajaki, wiosła, kamizelki).
Opłacone pola biwakowe.
Upominki dla zwycięzców poszczególnych konkurencji indywidualnych.
Pamiątkę spływową.

Obowiązki uczestników:
Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:
Podporządkowania się zarządzeniom Kierownictwa Spływu oraz zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Spływu.
Udzielania pomocy innym uczestnikom spływu, którzy tej pomocy potrzebują.
Pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika na rzecz organizatora lub osób trzecich.
Dbania o sprzęt wypożyczony od organizatora i zabezpieczenia go po etapach zgodnie z poleceniami Kierownictwa Spływu
Zachowania ustalonego porządku podczas trasy spływu, w tym bezwzględnego zakazu wyprzedzania pilota początkowego i pozostawania za pilotem końcowym, co może skutkować powrotem na biwak po zakończeniu etapu na własny koszt.
Posiadania własnego wyposażenia noclegowego/biwakowego.
Przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i przepisów przeciwpożarowych.
Przestrzegania ciszy nocnej od godz. 23.00 do godz. 6:00.
Przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na wodzie i nadużywania alkoholu podczas trwania całego spływu.
Dopływania na metę w czasie wyznaczonym w harmonogramie – nieprzestrzeganie harmonogramu spowoduje powrót na biwak na własny koszt.
Zaleca się, aby każda ekipa spływu posiadała własną apteczkę i reperaturkę.

Postanowienia końcowe:
Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki osoby dorosłe.
Kierownictwo Spływu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika w czasie trwania spływu.
Kierownictwo Spływu ma prawo wykluczenia z uczestnictwa w spływie osób, które nie podporządkowują się Regulaminowi Spływu oraz zarządzeniom Kierownictwa Spływu, bez obowiązku zwrotu wniesionych opłat.
Kierownictwo Spływu, ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników, może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy spływu, bez obowiązku zwrotu wpisowego.
Kierownictwo Spływu gwarantuje, że dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż związanych z organizacją imprezy.

Do pobrania:
Pełny Regulamin Spływu XXXIII OSK Papierników 2019

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.