Walne Zgromadzenie Członków SITK

Wszystkich członków Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zaproszeniem i porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo – Wyborczego, które odbędzie się 12 listopada 2017 o godz. 10:30 W Soczewce k/ Płocka.

 

Szanowni Państwo.
W związku z dobiegającą końca 4-letnią kadencją, niniejszym zwołuję Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa na dzień 12.11.2017 o godz. 10.30 (I termin) i o godz. 11.00 (II termin) w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym MAZOWSZE, 09-506 Soczewka k/Płocka.

Program obrad Walnego Zgromadzenia przewiduje:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
3. Przyjęcie Porządku obrad oraz Regulaminu obrad Walnego Zebrania.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres: 2014-2017.
6. Dyskusja na temat sprawozdania wymienionego w pkt.5.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia za okres: 2014-2017.
8. Podjęcie uchwal w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania merytorycznego i sprawozdań finansowych z działalności Stowarzyszenia w latach 2013-2016,
b) przeznaczenia nadwyżek finansowych za okres 2013-2016 na działalność statutową Stowarzyszenia,
c) udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.
9. Wybory Prezesa Stowarzyszenia.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczo-Skrutacyjnej z wyboru Prezesa Członków Zarządu Stowarzyszenia.
11. Wybory Członków Zarządu Stowarzyszenia.
12. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczo-Skrutacyjnej z wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia.
13. Wybory Członków Komisji Rewizyjnej.
14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczo-Skrutacyjnej z wyboru Komisji Rewizyjnej.
15. Dyskusja na temat planów działalności Stowarzyszenia na lata 2018-2021.
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
17. Głosowanie wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
18. Zamknięcie Zebrania.

Ponieważ udział w Zgromadzeniu z biernym i czynnym prawem wyborczym przysługuje jedynie tym z Koleżanek i Kolegów, którzy posiadają opłacone składki stowarzyszeniowe, uprzejmie proszę wszystkich członków SITK o opłacenie zaległych składek członkowskich.
Składki, w wysokości 50,- zł. rocznie, należy wpłacać na konto Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa w PKO BP Oddział 15 Warszawa, nr 50 1020 1156 0000 7902 0064 4310. W tytule przelewu proszę wskazać, że przelew dotyczy składki członkowskiej oraz wskazać, za jaki okres została wpłacona.

Z kajakarskim pozdrowieniem,
Iza Książek – Prezes SITK

Do pobrania:
Regulamin obrad podczas Walnego Zgromadzenia Członków SITK (.pdf)
Porządek obrad podczas Walnego Zgromadzenia Członków SITK (.pdf)