Regulamin INO Soczewka

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Kajakowego Quizu na Orientację, która to impreza odbędzie się 11 listopada w Soczewce k/Płocka.

 

Regulamin Zawodów na Orientację
SOCZEWKA 2017

1. ZASADY STARTU
1.1. Uczestnictwo w zawodach polega na pokonaniu trasy w określonym limicie czasu, odnalezieniu w terenie Punktów Kontrolnych (PK), zaznaczonych na mapie wydawanej uczestnikom przed startem oraz odpowiedzi na pytania, które będą umieszczone przy Punktach Kontrolnych.
1.2. PK będą umieszczone w miejscach charakterystycznych w postaci biało czerwonych chorągiewek. Punkty te dzielą się na:
– Punkty Kontrolne (PK) – zaznaczone na mapie wydanej uczestnikom, ich odnalezienie oraz odpowiedź na pytania i/lub wykonanie zadania stanowi integralną część zawodów,
– Punkty Mylne (PM) – punkty NIE zaznaczone ma mapach uczestników i mające na celu wprowadzenie w błąd oraz uatrakcyjnienie zabawy. PM są oznaczone w terenie tak samo jak PK i również znajdują się przy nich pytania. Za potwierdzenie PM naliczane będą punkty karne.
1.3. Zaliczenie PK następuje poprzez przedziurkowanie odpowiedniego pola karty startowej, perforatorem. Przy każdym PK na karcie startowej będą do wyboru trzy pola a, b lub c, przedziurkowanie odpowiedniego pola będzie jednocześnie odpowiedzią na pytanie.
1.4. W przypadku PK obsługiwanych przez sędziego, uczestnik będzie musiał wykonać zadania specjalne, a po ich wykonaniu, sędzia potwierdzi zaliczenie zadania na karcie startowej uczestnika.
1.5. Na mapie PK opisane sa numerami !,2,3,4 itd. natomiast w terenie chorągiewki nie posiadaja opisu. Po odnalezieniu PK, który na mapie został opisany jako 1, należy potwierdzić dziurkując pole odpowiedzi na karcie startowej w kolumnie 1 itd. Punkty zawsze należy potwierdzać w kolumnie zgodnej z numeracją podaną na mapie. W przypadku pomyłki osada nie ma możliwości dokonania poprawki.
1.6. W przypadku braku PK w terenie tj. braku chorągiewki lub/i arkusza pytania lub/i perforatora we właściwym (wynikającym z mapy) miejscu, należy zgłosić ten fakt sędziemu na mecie, a zaliczenie odbywać się będzie poprzez odpowiedź na pytanie zadane przez sędziego na mecie. Fakt zniszczenia, zerwania któregoś z elementów PK zostanie zweryfikowany przez organizatorów i w zależności od wyniku tej weryfikacji, ewentualnie przyznawane będą punkty karne. Niszczenie PK będzie skutkowało dyskwalifikacją
1.7. Start poszczególnych osad odbywać się będzie w równych odstępach czasu. Minuty startowe każdej osady zostaną przydzielone i podane do wiadomości w dniu zawodów. Nieuzasadnione spóźnienie zawodników na start będzie wliczone w czas przebycia całej trasy.
1.8. Wszelkie przerwy podczas trwania zawodów również wliczane będą w czas przebycia całej trasy danej osady. Osada, która dopłynie na metę po jej zamknięciu nie będzie klasyfikowana. Godzina zamknięcia mety zostanie ogłoszona w dniu zawodów podczas odprawy technicznej.

2. TRASA
Start i meta zawodów zlokalizowane są w OSW Mazowsze. Trasa składa się z pierwszej części etapu lądowego, etapu wodnego oraz drugiej części etapu lądowego. Etap lądowy ma miejsce na terenie wsi Soczewka (długość ok. 2 km) . Etap wodny odbywa się w zatoce na Jeziorze Włocławskim przy ujściu rzeki Skrwa Lewa oraz na samym Jeziorze Włocławskim (długość ok. 9-11 km w zależności od wyboru drogi płynięcia). Do potwierdzenia uczestnicy będą mieli 13 PK – 3 PK w obu częściach etapu lądowego oraz 10 PK w etapie wodnym (w tym 1 premiowany, ale nieobowiązkowy PK).

3. TEREN I MAPY
3.1. Mapa, którą zapewnia organizator jest kolorową mapą poglądową, w skali w przedziale 1:20 000 – 1: 30 000, na której czerwonymi okręgami zaznaczone będą PK.
3.2. Wydawanie map oraz kart startowych następuje bezpośrednio przed startem.
Uwaga! Jeden z PK znajduje się na Jeziorze Włocławskim, gdzie istnieje prawdopodobieństwo występowania silnych powiewów wiatru i wysokich fal, a co za tym idzie niebezpieczeństwa wywrotki W związku z powyższym ten PK nie jest obowiązkowy, jednakże jego potwierdzenie będzie premiowane (szczegóły w pkt. 4. PUNKTACJA I KLASYFIKACJA). Organizatorzy podczas odprawy technicznej przed startem, podadzą do wiadomości panujące warunki pogodowe, jednakże uczestnicy znając poziom swych umiejętności oraz możliwości sprzętu, sami oceniają niebezpieczeństwo i decydują o wypłynięciu na Jezioro Włocławskie na własną odpowiedzialność.
3.3. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany. Teren etapu wodnego to siedlisko wielu gatunków ptaków, obowiązuje zakaz hałasowania, śmiecenia i niszczenia siedlisk.
3.4. Teren zawodów przedstawia zdjęcie lotnicze poniżej:

4. PUNKTACJA I KLASYFIKACJA
4.1. O zajętym miejscu decyduje pokonanie trasy w podanym limicie czasu, wykonanie zadań oraz odpowiedzi na pytania Punkty karne przyznawane są za:
– Brak potwierdzenia PK – 60 pkt
– Brak odpowiedzi bądź błędna odpowiedź na pytania – 30 pkt
– Potwierdzenie PM – 60 pkt
– Niewykonanie zadań specjalnych – 120 pkt
– Wielokrotne dziurkowanie jednego pola karty startowej lub przedziurkowanie więcej niż jednego pola dla danej odpowiedzi -30 pkt
– Potwierdzenie PK w niewłaściwym polu -30 pkt
– Punkty premiowe będą przyznawane za potwierdzenie swojej obecności przy PK na Jeziorze Włocławskim +180 pkt.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Uczestnicy podczas całego czasu trwania etapu wodnego noszą kamizelki asekuracyjne brak kamizelki skutkuje dyskwalifikacją.
5.2. Uczestnik powinien posiadać na wyposażeniu ubiór i obuwie przeznaczone do sportów wodnych – absolutny zakaz płynięcia „na boso”.
5.3. Używanie telefonu komórkowego, radiotelefonów w celach innych niż wezwanie pomocy lub zgłoszenia rezygnacji z dalszego płynięcia jest zabronione i skutkuje dyskwalifikacją.
5.4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione i zniszczone podczas płynięcia.
5.5. Organizator dostarcza Uczestnikom kajaki wraz z wyposażeniem zgodnie z deklaracją na karcie zgłoszeniowej. Zabrania się również użytkowania silników spalinowych i elektrycznych oraz innych środków transportu niż kajak.
5.6. Podczas pokonywania trasy uczestnicy nie mogą korzystać z żadnego innego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.
5.7. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne odmeldowanie się na mecie. Również w przypadku wycofania się z dalszego płynięcia obliguje się uczestnika do bezwzględnego oddania karty startowej w celu zapobieżenia akcji poszukiwawczej lub telefonicznego poinformowania o tym fakcie członka zespołu organizacyjnego. Alarmowe numery telefonów będą podane w dniu zawodów.

SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW Agata Staszewska-Madzia, tel. 696 550 192

Do pobrania: Regulamin Zawodów na Orientację SOCZEWKA 2017 (.pdf)

mazowsze

Impreza dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.