Ogólnopolski Rodzinny Spływ Kajakowy im. Krzysztofa Książka

Koniec lipca warto spędzić na Pilicy! Serdecznie zapraszamy do udziału w  XVII edycji Ogólnopolskiego Rodzinnego Spływu Kajakowego rzeką Pilicą im. Krzysztofa Książka. Spotykamy się 28 lipca w Warce.

 

„PŁYŃ PO ZDROWIE” PROGRAM UPOWSZECHNIAJĄCY AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ W RODZINIE ORAZ RÓŻNYCH GRUPACH SPOŁECZNYCH

Ogólnopolski Rodzinny Spływ Kajakowy rzeką PILICĄ im. Krzysztofa Książka 28-31.07.2022 r.

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sport dla Wszystkich

Organizator spływu
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, 02-954 Warszawa, ul. Goplańska 29/132.

Termin spływu
Spływ odbędzie się w dniach 28 – 31 lipca 2022 roku.

Trasa spływu
Trasa spływu przebiegać będzie rzeką Pilicą na odcinku: Przybyszew – Mniszew.

Warunki uczestnictwa w spływie
1. W spływie uczestniczyć mogą osoby, które mają ukończone 18 lat i stan zdrowia umożliwiający sportowo-rekreacyjne uprawianie kajakarstwa.
2. Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie pod opieką prawnych opiekunów.

Informacje o spływie
Informacje o spływie można uzyskać pod numerem telefonu: 601388250 – Agnieszka Gostkowska lub mailem pod adresem

Świadczenia na rzecz uczestników
1. Po zakwalifikowaniu na spływ każdy uczestnik otrzymuje:
a) ubezpieczenie NNW,
b) noclegi na polu namiotowym bazy spływu podczas trwania imprezy,
c) transport na start/odbiór z mety każdego etapu spływ,
d) posiłek regeneracyjny po każdym etapie spływu,
e) wsparcie instruktorsko/ratownicze na trasie,
f) wklejkę do odznak TOK PTTK i OT PZK.

Obowiązki uczestników
1. Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:
a) przestrzegania Regulaminu Spływu oraz zarządzeń Organizatora,
b) posiadania niezbędnego wyposażenia osobistego,
c) udzielania pomocy innym,
d) pokrycia wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych na rzecz Organizatora i osób trzecich,
e) przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i przepisów przeciwpożarowych,
f) przestrzegania zakazu spożywania alkoholu przed zejściem na wodę i w trakcie płynięcia,
g) przestrzegania zakazu nadużywania alkoholu podczas trwania pozostałych elementów imprezy,
h) przestrzegania zakazu stosowania środków odurzających.

Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika w czasie trwania spływu.
3. Organizator ma prawo wykluczenia ze spływu osób, które nie podporządkowują się Regulaminowi Spływu.
4. Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż cele związane z organizacją imprezy.
5. Kierownictwo Spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany programu spływu w zależności od zaistniałej sytuacji, w skrajnym przypadku również do odwołania imprezy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia uczestników.

Ramowy Program Spływu
28 lipca (czwartek)
– Weryfikacja uczestników od godz. 18.00
– Ognisko.
29 lipca (piątek)
– Dalszy ciąg weryfikacji uczestników.
– Uroczyste otwarcie spływu.
– I etap spływu: Warka – Mniszew, 16 km
– Powrót na biwak Przystań na Winiarach – ciepły posiłek.
– Zawody kajakowe o Puchar im. Krzysztofa Książka.
– Dyskoteka.
30 lipca (sobota)
– II etap spływu: Wyścig kajakowy Przybyszew – Białobrzegi, 7 km
– Po wyścigu III etap spływu: Białobrzegi – Budy Michałowskie, 13 km
– Powrót na Biwak Przystań na Winiarach – ciepły posiłek.
– Program rekreacyjno/sportowy.
– Ognisko lub dyskoteka.
31 lipca (niedziela)
– IV etap spływu: Budy Michałowskie – Warka, 16 km
– Dopłynięcie do Biwaku Przystań na Winiarach – ciepły posiłek.
– Uroczyste zakończenie spływu.

Regulamin punktacji spływu
Cel regulaminu
Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa na trasie spływu oraz obiektywne ustalenie kolejności miejsc zajętych przez drużyny i uczestników poszczególnych konkurencji.

Postanowienia ogólne
1. W punktacji spływu biorą udział wszyscy zweryfikowani uczestnicy.
2. Płynący z przodu członek załogi musi mieć założony numer startowy.
3. Uczestników obowiązuje bezwzględny nakaz płynięcia w kamizelkach asekuracyjnych lub ratunkowych – jeśli taką decyzję ogłosi Komandor spływu.

Konkurencje
1. Do punktacji indywidualnej zalicza się punkty zdobyte w wyścigu 30.07.2022 r.
2. Do punktacji drużynowej zalicza się punkty zdobyte przez maximum 5 najlepszych osad drużyny w punktacji indywidualnej. Drużynę tworzą minimum 3 osady.

Kategorie
1. Uczestnicy startują w następujących kategoriach:
T-1 kajaki turystyczne (sztywne) – K i M,
T-2 kajaki turystyczne (sztywne) – K, M i Mix.
2. Kategorię tworzy się w przypadku zgłoszenia minimum 4 osad.

Punktacja indywidualna
1. Zależnie od zajętego miejsca w wyścigu osada otrzymuje:
a) za I miejsce + 100 pkt.
b) za II miejsce + 95 pkt.
c) za III miejsce + 90 pkt.
d) za IV miejsce + 85 pkt.
e) za V miejsce + 80 pkt.
f) za każde następne o 1 pkt mniej.
2. Za wypłynięcie przed otwarciem startu, opóźnienie startu lub przypłynięcie po zamknięciu mety do -100 pkt.

Punktacja drużynowa
1. Drużynę tworzą minimum 3 osady. Do punktacji drużynowej zalicza się sumę punktów zdobytych przez maximum 5 najlepszych osad drużyny w punktacji indywidualnej.
2. Każda drużyna otrzymuje ponadto 1 pkt. za każda osobę, która przepłynęła wszystkie etapy spływu, ale nie więcej niż 25 pkt.
3. W punktacji drużynowej uwzględniane są także punkty za każdy etap płynięcia członków drużyny – po 20 punktów za etap.
4. Do punktacji drużynowej wliczane są także punkty za udział w konkurencjach sprawnościowych, za najlepszy wynik członka drużyny w każdej konkurencji.
5. Od ww. sumy odejmuje się punkty ujemne za:
a) wykluczenie ze spływu członka drużyny -100 pkt.
b) dyskwalifikację w spływie osady drużyny -100 pkt.

Regulamin wyścigu – 30.07.2022 r. (sobota) start godz. 11.00
1. Trasą wyścigu jest ok. 7-kilometrowy odcinek Pilicy Przybyszew – Białobrzegi.
2. Start z wody, osobno dla poszczególnych kategorii, w kolejności: T-2 M, T-2 Mix, T-2 K, T-1 M, T-1 K, w odstępach czasu ustalonych przez sędziego startera.
3. Wyznacza się limit czasu przebywania na trasie wynoszący 2 h, za przekroczenie którego następuje dyskwalifikacja w wyścigu.
4. O kolejności osad w wyścigu decyduje czas pokonania trasy.

Konkurencje sprawnościowe
1. W konkurencjach sprawnościowych mogą startować wszyscy zweryfikowani uczestnicy spływu oraz osoby towarzyszące.
2. Za najlepszy wynik w danej konkurencji uczestnik otrzymuje maksymalnie 10 pkt.

Protesty
1. Nie podlegają oprotestowaniu decyzje sędziego startera dot. prawidłowości startu oraz sędziego celowniczego dot. kolejności osad na mecie.
2. Protesty dot. pozostałych decyzji sędziów należy składać pisemnie w Sekretariacie Spływu, najpóźniej w ciągu godziny od zakończenia etapu.
4. Protesty dot. klasyfikacji końcowej należy składać najpóźniej w ciągu jednej godziny po wywieszeniu wyników nieoficjalnych.
6. Wraz z protestem należy wpłacić wadium w wys. 50 zł, które podlega zwrotowi w razie uznania protestu.

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sport dla Wszystkich