Konkurs FOTO

FOTO 2016 konkurs granatRegulamin Konkursu Fotograficznego „Płyń po zdrowie”

Organizator: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa (SITK)

Patronat medialny: Magazyn Kajakowy WIOSŁO

Cele Konkursu: Popularyzacja turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku przeznaczonej dla wszystkich.
Wybranie najlepszych zdjęć w celu wydania Kalendarza Kajakowego „Płyń po zdrowie” na 2017 rok, promującego turystykę kajakową i zachęcającego wielopokoleniowe społeczności do jej uprawiania.
Uhonorowanie najlepszych prac, które uchwyciły niecodzienne (śmieszne, wesołe, przyjemne i nadzwyczajne) chwile podczas przezywania przygody kajakowej.

Uczestnicy: Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

Kategoria: Do Konkursu mogą być zgłoszone zdjęcia, które w oczywisty sposób nawiązują do w/w celów.

Zgłoszenia: Do Konkursu można zgłosić maksymalnie pięć zdjęć. Zdjęcia w formie elektronicznej należy przesłać pod adres wraz ze skanem wypełnionego (i podpisanego) formularza zgłoszeniowego, który jest dołączony do niniejszego regulaminu. Termin nadsyłania zdjęć mija 30 września 2016 r.

Wymagania techniczne: Zdjęcia konkursowe powinny mieć układ poziomy i być zapisane w wersji elektronicznej w formacie PDF, TIFF, EPS lub JPG w rozdzielczości 300 dpi. Wielkość pliku (jednego zdjęcia) nie może przekroczyć 10 Mb. Nazwa zdjęcia (tytuł) nie może zawierać danych identyfikujących autora.

Postanowienia: Przesłanie zgłoszenia do Konkursu zostanie potwierdzone przez Organizatora e-mailem. Zdjęcia przesłane po terminie oraz niespełniające wymagań technicznych nie wezmą udziału w Konkursie. Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych na Konkurs. Do czasu ogłoszenia wyników, zdjęcia konkursowe nie będą publikowane.

Jury: Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie jury, którego skład zostanie podany na stronie www.sitk.pl po 30 września 2016 r. W skład jury oprócz przedstawicieli środowisk kajakarzy, wejdzie także artysta-fotografik. Obrady jury są niejawne. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników. Od decyzji jury Konkursu nie przysługuje odwołanie. Opinie jury Konkursu o poszczególnych zdjęciach nie będą udostępniane.

Kryteria oceny jury: Oceniając nadesłane prace, jury weźmie pod uwagę przede wszystkim ogólne wrażenie artystyczne prac (oryginalność, kompozycję) oraz ich najpełniejsze nawiązanie do w/w celów.

Rozstrzygnięcie: Jury wyłoni zdobywcę pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz przyzna wyróżnienia. Zastrzega się, iż jury ma prawo nie wybrać laureata nagrody głównej oraz drugiego lub trzeciego miejsca. Ponadto jury ma możliwość przyznania miejsc ex aequo. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora do końca października 2016 roku. Wręczenie nagród nastąpi 12 listopada 2016 r. podczas Integracyjnego Spotkania Programowego „Płyń po zdrowie” (miejsce zostanie ustalone przez Organizatora i ogłoszone na jego stronie internetowej). Spośród zdjęć zgłoszonych do Konkursu jury wybierze dwanaście zdjęć, które posłużą do wydania Kalendarza kajakowego „Płyń po zdrowie” na 2017 rok. Wydawnictwo ukaże się w nakładzie min. 2000 szt., będzie miało charakter promocyjny i nie będzie przeznaczone do sprzedaży. Kalendarz zostanie dołączony do Magazynu Kajakowego WIOSŁO jako insert dla prenumeratorów. Dodatkowo, podczas ww. Spotkania zostanie przyznana Specjalna Nagroda Kajakarzy i przypadnie ona jednej z dwunastu wybranych przez jury fotografii. Zwycięzca zostanie wyłoniony poprzez głosowanie uczestników spotkania.

Nagrody: Za zdobycie 1. miejsca – zaproszenie na ceremonię wręczenia nagród (w tym nocleg i wyżywienie), dyplom i nagrody rzeczowe (materiały promocyjne), 20 egzemplarzy Kalendarza kajakowego „Płyń po zdrowie” na 2017 rok oraz roczna prenumerata Magazynu Kajakowego WIOSŁO. Za zdobycie 2. i 3. miejsca oraz wyróżnień – zaproszenie na ceremonię wręczenia nagród (w tym nocleg i wyżywienie), dyplom i nagrody rzeczowe (materiały promocyjne), 10 egzemplarzy Kalendarza kajakowego „Płyń po zdrowie” na 2017 rok oraz roczna prenumerata Magazynu Kajakowego WIOSŁO. Za zdobycie Specjalnej Nagrody Kajakarzy – dyplom i nagrody rzeczowe (materiały promocyjne), 10 egzemplarzy Kalendarza kajakowego „Płyń po zdrowie” na 2017 rok oraz roczna prenumerata Magazynu Kajakowego WIOSŁO. Autor zdjęcia (zdjęć), które jury zakwalifikuje do publikacji w Kalendarzu, otrzyma 10 egzemplarzy Kalendarza kajakowego „Płyń po zdrowie” na 2017 rok oraz roczną prenumeratę Magazynu Kajakowego WIOSŁO.

Prawa autorskie: Z chwilą przesłania zdjęć do Organizatora Uczestnik oświadcza że:
1. Jest wyłącznym twórcą zdjęć w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Przysługują mu wszystkie prawa autorskie do nadesłanych zdjęć i zdjęcia te nie są obciążone żadnymi innymi prawami ani roszczeniami osób trzecich.
3. zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich.
4. uzyskał wymagane prawem zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu.
5. zgadza się na publikację imienia i nazwiska, jeśli jego zdjęcie zostanie nagrodzone lub wyróżnione w Konkursie albo zostanie zakwalifikowane do publikacji w Kalendarzu.
Prace zgłoszone na Konkurs zostaną wykorzystane z poszanowaniem praw osobistych autorów w Kalendarzu i wystawie pokonkursowej, zarówno w formie papierowej jak
i elektronicznej. Prawa autorskie do Kalendarza, jako zbioru utworów, należą do Organizatora Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Płyń po zdrowie”.

Dane osobowe: Przystępując do Konkursu, każdy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji i promocji Konkursu.

Pozostałe: Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. Wyklucza się możliwość zamiany nagród na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową. Zmian w regulaminie Konkursu dokonują Organizatorzy i ogłaszają je na stronie internetowej Organizatora. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń Uczestnika nadesłanych na Konkurs okaże się nieprawdziwe, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia go z Konkursu oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody. Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu oraz do właściwej interpretacji regulaminu należą do Organizatora.

Zobacz Galerię konkursową

POBIERZ REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO (.pdf)

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA PRAC DO KONKURSU (.pdf)

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA PRAC DO KONKURSU (.doc)

POBIERZ ULOTKĘ KONKURSU „PŁYŃ PO ZDROWIE” (.pdf)

Zapraszamy również do zapoznania się z Kalendarzem Kajakarza 2016, który można obejrzeć TUTAJ (.pdf).

Wyniki Konkursu Fotograficznego „Płyń po Zdrowie” 2015 można zobaczyć T U T A J