500 Kajaków po raz 7.

Zastanawiacie się, co robić na początku sierpnia? My wiemy: Koniecznie wybierzcie się do Drohiczyna, gdzie w weekend 3-4.08.2019 wystartuje VII edycja 500 Kajaków. Nie może Was zabraknąć!

Impreza współfinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

500 kajaków to rekreacyjna impreza na jednej z ostatnich nieuregulowanych rzek w Polsce. Pierwszy spływ odbył się w 2013 roku w związku z obchodami 500 lecia województwa podlaskiego, uczestniczyło w nim 232 załogi kajakowe. W 2017 roku w spływie uczestniczyło 670 osób – 362 załogi kajakowe!

Czy jesteśmy w stanie pobić ten rekord? Przekonamy się 3 sierpnia 2019 roku!

Spływ kajakowy rzeką Bug to niesamowite przeżycia i przepiękne widoki. Spływ rozpocznie się w Drohiczynie – pierwszej historycznej stolicy Podlasia, a zakończy się w miejscowości Granne – gdzie w Nadbużańskim Centrum Turystycznym, przy ognisku i muzyce granej na żywo będziesz mógł zasmakować przysmaków lokalnej kuchni.

Wrażenia jakie przeżyjesz pozostaną w Twojej pamięci na zawsze.

Harmonogram spływu:
3 sierpnia 2019 r. (sobota)
od 8:00 – rejestracja uczestników na plaży w Drohiczynie. Należy zgłosić się do recepcji w celu otrzymania przydziału do kajaków.
11:00 – instruktaż dla „pierwszaków”.
ok. 11:50 – ogłoszenia.
ok. 12:00 – start spływu.
18:00-19:00 – przewidywane zakończenie spływu w Grannem:
– ognisko i biesiada przy Centrum Turystycznym w Grannem,
– losowanie Kajaka i innych upominków,
– podziękowania,
– koncert zespołu,
– przewóz uczestników do Drohiczyna (dla chętnych).
24:00 – zakończenie biesiady:
– nocleg na polu namiotowym przy Centrum Turystycznym w Grannem.

4 sierpnia 2019 r. (niedziela)
ok 8:30 – śniadanie.
ok. 9:00 – zbiórka na przystani nad Bugiem i start spływu.
Około godz. 14:00-15:00 – dopłynięcie do miejscowości Nur – przewóz uczestników do Grannego i do Drohiczyna.

Aby zgłosić swój udział w spływie należy wejść na stronę Wydarzenia i zadeklarować swój udział w wersji jednodniowej lub dwudniowej.

Do pobrania:
Karta Zgłoszeniowa Uczestnictwa w spływie kajakowym – VII edycja 500 kajaków (.pdf)
Oświadczenie Opiekuna dla osoby niepełnoletniej (.pdf)
Regulamin 500 kajaków (.pdf)

Na wszystkie pytania chętnie odpowie Rafał Siwek, tel. 501701152, mail

REGULAMIN Spływu Kajakowego Rzeką Bug 500 kajaków

§1 Warunki Uczestnictwa
1. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w spływie jest złożenie przez uczestnika pisemnego Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem spływu (formularz zgłoszeniowy), stanie zdrowia pozwalającym na udział w spływie, przyjęciu opieki i odpowiedzialności materialnej za powierzone przez organizatorów spływu mienie (sprzęt: kajaki, wiosła, kamizelki i inne). Za osobę niepełnoletnia lub ubezwłasnowolnioną Oświadczenie składa Opiekun Prawny lub osoba upoważniona zgodnie z przepisami prawa polskiego. Oświadczenie należy złożyć i podpisać w obecności Organizatora spływu, lub upoważnionego przedstawiciela Organizatora Spływu.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym Oświadczeniu, które składa do celów związanych z obsługa i realizacja spływu, którego Oświadczenie dotyczy.
3. Osoby mające ukończone 16 lat, a nie będące osobami pełnoletnimi mogą brać udział w spływie, pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na udział w spływie na własna odpowiedzialność lub znajdować się pod jego opieka. Rodzic lub opiekun oświadcza to i potwierdza własnoręcznym podpisem na odpowiednim Oświadczeniu.
4. Osoby poniżej 16 roku życia mogą lub brać udział w spływie jedynie pod opieka rodzica, lub uprawnionego opiekuna ponoszącego odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika. Rodzic, lub uprawniony opiekun składa odpowiednie pisemne Oświadczenie i potwierdza je własnoręcznym podpisem.
5. Uczestnicy spływu zobowiązani są do :
a). Przestrzegania Regulaminu oraz obowiązku podporządkowania się wszystkim zarządzeniom i poleceniom organizatorów,
b). Przestrzegania przepisów: prawa wodnego, ochrony przyrody, ochrony środowiska, przepisów w zakresie przeciwpożarowym.
c). Przestrzegania przepisu o obowiązku przebywania na wodzie w kajaku w prawidłowo założonym i zapiętym sprzęcie ratunkowym (kamizelka asekuracyjna, kapok) podczas udziału w spływie w czasie całego okresu pożyczenia (najmu) sprzętu.
d). Przepis ten dotyczy również okresu czasu i czynności wykonywanych podczas wchodzenia lub wychodzenia, wsiadania lub wychodzenia z kajaku.
e). Przestrzegania zasad zachowania na wodzie i pływania w kajaku, lub innym sprzęcie pływającym na wodzie, a w szczególności:
– nie pozostawiania sprzętu (kajaków) bez opieki;
– zajmowania jedynie bezpiecznego, dopuszczalnego miejsca w kajaku i przyjmowanie właściwego położenia ciała podczas pobytu w nim, a w szczególności:
NIE WOLNO PŁYNĄC SIEDZĄC NA BURTACH LUB NA WIERZCHU KAJAKA.
NIE WOLNO PŁYNĄC STOJĄC
NIE WOLNO STAWAĆ W KAJAKU BEZ NIEZBĘDNEJ, LOGICZNIE UMOTYWOWANEJ, KONIECZNOŚCI
– Zdania sprzętu pływającego (kajaków, kamizelek asekuracyjnych, kapoków i wioseł i innych) w stanie nie uszkodzonym i czystym.
– Udzielania pomocy uczestnikom na trasie spływu w razie potrzeby.
– Nie zanieczyszczania trasy spływu.
– Nie spożywania napojów alkoholowych, oraz nie nadużywania napojów zawierających niewielka ilość alkoholu w odpowiednim okresie przed lub podczas spływu. Uczestnicy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wypuszczani na wodę, włącznie z wykluczeniem ze spływu. OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA WODZIE I PODCZAS CAŁEGO OKRESU TRWANIA SPŁYWU.
– Nie spożywania środków i materiałów odurzających, oraz o działaniu zmieniającym świadomość (narkotykopodobnym) w odpowiednim okresie przed lub podczas spływu.
Uczestnicy, którzy według oceny organizatorów znajdują się w stanie odurzenia, euforii lub innym wskazującym na zachwianie zdolności zachowań odpowiedzialnych oraz właściwej oceny sytuacji, nie będą wypuszczani na wodę, włącznie z wykluczeniem ze spływu.
Obowiązuje całkowity zakaz spożywania środków odurzających, tak zwanych dopalaczy, oraz innych substancji modyfikujących, nawet krótkotrwale, świadomość człowieka na wodzie;
f). Uczestnik odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez siebie, lub osoby niepełnoletnie będące pod jego opieka w okresie trwania spływu.
g). Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy, lub osób pozostających pod jego opieka, innym osobom lub w mieniu innych osób.

§2 Obowiązki Organizatora
1. Organizator zapewnia odpowiedni sprzęt pływający (kajaki) oraz kamizelki asekuracyjne (ratunkowe), dla każdego uczestnika spływu.
2. Organizator dostarcza na miejsce rozpoczęcia spływu sprzęt pływający i ratunkowy.
3. Organizator zapewnia zabezpieczenie ratunkowe podczas spływu – ratowników z uprawnieniami.
4. Organizator, jeżeli jest na miejscu wypadku podczas spływu, zapewnia uczestnikom spływu niezbędną pomoc przed medyczną.
5. Jeżeli Organizatora nie ma na miejscu wypadku, który wydarzył się podczas spływu, wówczas po otrzymaniu informacji o zdarzeniu podejmuje z niezbędną starannością wszelkie możliwe czynności by udzielić pomocy przed medycznej w możliwie najkrótszym czasie.

§3 Postanowienia końcowe
1. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek straty materialne lub moralne poniesione przez uczestników spływu i wyrządzone przez nich osobom trzecim.
2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uczestnika który nie będzie przestrzegał warunków niniejszego regulaminu spływu.
3. Osoby, które nie będą przestrzegać Regulaminu lub norm współżycia społecznego mogą być pozbawione udziału w Spływie. Decyzje podejmuje Organizator lub osoby przez niego upoważnione. Osobom pozbawionym udziału w spływie nie przysługuje zwrot poniesionych przez nie kosztów ze względu na pozbawienie udziału w spływie.
4. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.