23. edycja Zimowej Wdy

„Gdy Cię złoszczą śniegu braki, zamień narty na kajaki…”

28 lutego serdecznie zapraszamy do Tlenia na dwudziestą trzecią już edycję Ogólnopolskiego Zimowego Spływu Kajakowego „Wda 2019” im. Bolesława Białkowskiego.

XXIII OGÓLNOPOLSKI ZIMOWY SPŁYW KAJAKOWY „WDA 2019” im. Bolesława Białkowskiego
28.02.2019 – 03.03.2019 r. Szlaga–Błędno–Stara Rzeka–Tleń (34 km)

Główny organizator:
Klub Turystów Wodnych „Celuloza” Świecie.
Współpartnerzy:
Polski Związek Kajakowy Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich w Warszawie.
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa w Warszawie.
Urząd Miasta i Gminy w Świeciu.
Urząd Gminy w Osiu.
Gminny Ośrodek Kultury w Osiu.
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu.
Ośrodek Wypoczynkowy „Patria” w Tleniu.
Nadleśnictwo Trzebciny.

Warunki uczestnictwa:
Posiadanie umiejętności pływania (uczestnicy płyną w kamizelkach). Ukończone 16 lat (niepełnoletni wyłącznie pod opieką osoby prawnej).
Dokonanie opłaty wpisowego. Uzyskanie potwierdzenia od organizatora o zakwalifikowaniu na spływ. W przypadku odmowy przyjęcia uczestnika na spływ, organizator dokona zwrotu wpłaconego wpisowego. W imprezie mogą uczestniczyć również osoby nie biorące udziału w pływaniu, które dokonały pełnej opłaty wpisowego (w zgłoszeniu należy zaznaczyć, które osoby nie będą pływały kajakami).

Sprzęt:
Organizatorzy zapewniają kajaki dwuosobowe oraz kamizelki asekuracyjne tym, którzy opłacili miejsce w kajaku. Pozostali uczestnicy są zobowiązani posiadać własny sprzęt pływający i asekuracyjny (w ilości odpowiadającej liczbie członków załogi), który spełnia odpowiednie przepisy bezpieczeństwa. Apteczkę pierwszej pomocy, każdy posiada własną.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy dokonać pisemnie na adres lub wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego, na adres:
Klub Turystów Wodnych „Celuloza”, ul. Kościuszki 17/50, 86-100 Świecie.
Ze względu na limit miejsc, o przyjęciu na spływ decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń z opłaconym wpisowym.

UWAGA: Rezygnacja z udziału w spływie zgłoszona po 10.02.2019 pozbawia rezygnującego prawa do zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego.

Informacje o spływie można uzyskać pod telefonami:
603 255 530 – Leszek Miesała
500 237 228 – Ryszard Roman

Weryfikacja:
Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą dokonania weryfikacji w sekretariacie spływu. Do weryfikacji niezbędne są:
– dowód tożsamości ze zdjęciem,
– dowód wpłaty wpisowego.

Obowiązki Uczestników:
Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:
– podporządkowania się zarządzeniom Kierownictwa Spływu oraz zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Spływu,
– posiadania niezbędnego wyposażenia osobistego (patrz Załącznik nr 1), w tym kompletu odzieży na zmianę, w wodoszczelnym worku, podczas każdego etapu spływu,
– bezwzględny zakaz spożywania alkoholu w trakcie trwania etapu spływu,
– płynięcia w kamizelce asekuracyjnej,
– udzielania pomocy innym uczestnikom spływu, którzy tej pomocy potrzebują,
– pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika na rzecz organizatora lub osób trzecich,
– dbania o sprzęt wypożyczony od organizatora i zabezpieczenia go po etapach zgodnie z poleceniami Kierownictwa Spływu,
– zachowania ustalonego porządku, podczas trasy spływu, w tym bezwzględnego zakazu wyprzedzania pilota początkowego i pozostawania za pilotem końcowym,
– przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie,
– przestrzegania ciszy nocnej od godz. 00.00 do godz. 6.00 rano,
– obowiązkowe posiadanie własnej apteczki oraz reperaturki do kajaka.

Do pobrania szczegółowy REGULAMIN SPŁYWU (format .pdf)

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.