XIV OSK rzeką PILICĄ im. Krzysztofa Książka

Koniec lipca to tradycyjny już czas, kiedy możemy się spotkać aby razem popływać, pościgać, ponosić sprzęt i po… poznać się przy ognisku. W tym roku zapraszamy 25 lipca do Nowego Miasta nad Pilicą!

 

Impreza współfinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

XIV Ogólnopolski Spływ Kajakowy rzeką PILICĄ im. Krzysztofa Książka
25-28.07.2019 r.
Odrzywół – Nowe Miasto, Spała – Mysiakowiec – Domaniewice

1. Organizator: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa
2. Współorganizatorzy: Stowarzyszenie 3majmy się razem, Lokalna Grupa Działania „Warka”, Klub Kajakowy Korek Warka
3. Komitet organizacyjny:
Komandor – Agnieszka Gostkowska.
 Wicekomandor – Jan Leśniewski.
 Wicekomandor – Kacper Gostkowski.
 Wicekomandor – Błażej Doniec.
 Sędzia Główny – Monika Woźniak-Grabowska.
 Sędziowie – Elżbieta Jaworska, Rafał Grabowski, Tomasz Kliś, Robert Dębecki.
4. Termin: 25-28.07.2019 r.
5. Trasa:
 Odrzywół – Nowe Miasto (rzeka Drzewiczka).
 Spała – Mysiakowiec – Domaniewice (rzeka Pilica).
6. Warunki uczestnictwa:
 Ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą startować za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 Dokonanie opłaty wpisowego.
7. Sprzęt:
Uczestnicy zobowiązani są posiadać niezatapialny sprzęt pływający oraz kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe.

8. Informacje o spływie można uzyskać pod telefonem: 601 388 250Agnieszka Gostkowska.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 20 lipca 2019 r., e-mailem: oskpilica@gmail.com Uczestnicy powinni zgłaszać się indywidualnie lub drużynowo.
Zgłoszenie uczestnictwa w spływie po 20.07.2019 r. nie gwarantuje otrzymania pełnego zakresu świadczeń.

9. Weryfikacja: Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą osobistego dokonania weryfikacji, w czasie której niezbędne są:
 dowód osobisty,
 pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w spływie osoby niepełnoletniej, w przypadku objęcia nad nią opieki przez osobę trzecią.

10. Przyjmowanie uczestników: Uczestnicy mogą zgłaszać się w miejscu do tego wyznaczonym od godz. 18:00 do 22:00 w dniu 25.07.2019 r. i od godz. 7:00 do 8:30 w dniu 26.07.2019 r. na polu namiotowym „SMAK PRZYGODY” – Mirosław Kowalski, Domaniewice 1, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą.

11. Organizator zapewnia wszystkim płynącym uczestnikom:
 Transport osób na trasie spływu.
 Stałe miejsce biwakowe na polu namiotowym „SMAK PRZYGODY” – Mirosław Kowalski, Domaniewice 1, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą.
 Posiłek po każdym etapie.
 Wklejkę do odznak TOK PTTK i OT PZK.
 Nagrody i medale dla zwycięzców w punktacji indywidualnej i drużynowej.
 Ubezpieczenie NW.
 Doraźną pomoc medyczną.

12. Obowiązki uczestników: Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do
 Przestrzegania Regulaminu Spływu oraz zarządzeń Organizatorów,o posiadania niezbędnego wyposażenia osobistego i biwakowego.
 Udzielania pomocy innym (w miarę swoich możliwości).
 Pokrycia wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych.
 Przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i przepisów przeciwpożarowych.
 Przestrzegania ciszy nocnej.
 Przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na wodzie i nadużywania alkoholu podczas trwania całego spływu.
Zaleca się, aby każda drużyna posiadała własną apteczkę i reperaturkę.

13. Postanowienia końcowe:
 Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki nad nimi osoby dorosłe.
 Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika w czasie trwania spływu.
 Organizator ma prawo wykluczenia ze spływu osób, które nie podporządkowują się Regulaminowi Spływu bez obowiązku zwrotu wpisowego.
 Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż cele związane z organizacją imprezy.
 Kierownictwo Spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany programu spływu w zależności od zaistniałej sytuacji.

14. Do pobrania:
Regulamin XIV OSK im. Krzysztofa Książka (.pdf)
Karta Zgłoszenia XIV OSK im. Krzysztofa Książka (.doc)
Karta Zgłoszenia XIV OSK im. Krzysztofa Książka (.pdf)

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.