Kajakowa impreza na orientację

ino_logoWszystkich, którzy lubią pływać kajakiem, czytać mapę, sprawdzać się w terenie, a do tego robić to na czas – serdecznie zapraszamy 12 listopada do Soczewki k/Płocka. Tego dnia odbędzie się tam kajakowa impreza na orientację.

REGULAMIN KAJAKOWEJ IMPREZY NA ORIENTACJĘ

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Instruktorów I Trenerów Kajakarstwa.
TERMIN: 12.11.2016r.
Komandor: Tomasz Malinowski.
Sędzia główny: Tomasz Kowalczyk.
TRASA: rzeka Skrwa – jeziorko na rzece Skrwa (15 km).

OPIS PRZEBIEGU ZAWODÓW:
Etap rozgrywany jest na dolnym odcinku rzeki Skrwa. Każda zgłoszona osada otrzyma przed startem mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi oraz kartę startową. Na trasie, wzdłuż linii brzegowej lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie, zostaną ustawione zaznaczone na mapie punkty kontrolne, jak również punkty mylne, których na mapie nie zaznaczono. Osada potwierdza swoją obecność przy punkcie kontrolnym dziurkując odpowiednie pole karty startowej perforatorem, umieszczonym przy punkcie kontrolnym. Etap wygrywa osada, która w najkrótszym czasie potwierdzi wszystkie punkty kontrolne. Za nie potwierdzenie punktu kontrolnego lub potwierdzenie punktu mylnego naliczane zostaną minuty karne.

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
Osady winny zgłaszać się, na kartach zgłoszeń, w terminie do 6.11.2016 r. wyłącznie pod adresem: biuro@sitk.pl W tym samym terminie należy dokonać wpłaty kaucji na rzecz organizatora w wysokości: 50 zł od osoby. Kaucja zostanie zwrócona w momencie dokonywania rejestracji w Biurze zawodów.
Konto: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, ul. Goplańska 29/132, 02-954 Warszawa. BANK PKO BP Oddział 15 Warszawa 50 1020 1156 0000 7902 0064 4310 Tytułem: Kaucja InO oraz imię i nazwisko.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
– zawody zostaną przeprowadzone w formie „otwartej”, tzn. prawo startu mają osady polskie i zagraniczne oraz zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni w klubach,
– każdy klub, organizacja lub osoba fizyczna może zgłosić dowolną ilość osad dwuosobowych,
– osoby niepełnoletnie mogą startować za pisemną zgodą rodziców,
– warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia i uiszczenie opłat (kaucja),
– uczestnicy biorą udział w Zawodach na własnym sprzęcie lub na kajakach i kanadyjkach zapewnionych przez organizatora.

CELE I ZADANIA:
– popularyzacja turystyki kajakowej,
– popularyzacja turystycznych imprez na orientację,
– promowanie aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych,
– zapoznanie uczestników z walorami województwa mazowieckiego.

PROGRAM ZAWODÓW:
12.11.2015
Godz. 9:00 – weryfikacja zawodników, przydzielenie sprzętu w Ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowy Mazowsze zlokalizowanym w miejscowości Soczewka koło Płocka.
Godz. 10:00 – 13:00 start.
Godz. 14:00 – zamknięcie mety.
Godz. 19:00 – ogłoszenie wyników zawodów, wręczenie nagród w Ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowy Mazowsze zlokalizowanym w miejscowości Soczewka koło Płocka.

PROTESTY:
– protesty dotyczące decyzji sędziów należy składać pisemnie u Sędziego Głównego, najpóźniej w ciągu pół godziny od wywieszenia wyników.
– Wraz z protestem należy wpłacić wadium w wys. 100 zł, które podlega zwrotowi w razie uznania protestu.

DYSKWALIFIKACJA następuje w przypadku:
– przybycia na metę po zamknięciu mety,
– nie przestrzegania zasad regulaminu,
– stwierdzenia, że zawodnik znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
– nie udzielenia pomocy osobie tego potrzebującej.

KATEGORIE:
T2K (kobiety), T2M (mężczyźni), T2Mixt (załogi mieszane).

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
– przestrzeganie Regulaminu Zawodów oraz zarządzeń Komandora,
– przestrzeganie przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie oraz przepisów przeciwpożarowych,
– odpowiedzialność prawna i materialna za ewentualne szkody wyrządzone uczestnikom i osobom trzecim,
– przestrzeganie zakazu pływania pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających,
– obowiązuje nakaz płynięcia w kamizelce asekuracyjnej w bezpiecznej odległości od wszelkich przeszkód.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– dowód wpłaty kaucji należy przedstawić podczas weryfikacji w burze Zawodów,
– rezygnacja z imprezy spowoduje utratę kaucji,
– uczestnictwo w zawodach możliwe jest dla osób pełnoletnich, które posiadają umiejętność pływania, dysponują swoim lub wypożyczonym sprzętem pływającym i ratunkowym,
– za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki nad nimi osoby dorosłe,
– osoby do 16 roku życia mogą płynąć w osadzie z osobą dorosłą,
– zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za poziom techniczny sprzętu i stan zdrowia zgłaszanych osób,
– dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż związanych z organizacją imprezy,
– organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika w czasie trwania imprezy,
– ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń,
– Komandor ma prawo wykluczenia z imprezy osób, które nie podporządkowują się Regulaminowi,
– zgłaszając się do zawodów uczestnik potwierdza ze jest zdrowy,
– w przypadku zaistnienia warunków stwarzających zagrożenie dla uczestników wyścigu, Komandor może odwołać lub zmienić program imprezy,
– w przypadkach wątpliwych prawo do interpretacji niniejszego regulaminu należy do Komandora,
– w sprawach nieujętych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego,
– ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla organizatora.

mazowszeImpreza dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.